Kate's Video Toolkit 8.406

Kate's Video Toolkit 8.406

Web Solution Mart – 7,8MB – Freeware – Windows
ra khỏi 4 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
All-in-one video/audio toolkit solution. Convert,cut,join,mix and apply effects. Supports AVI, WMV, MOV , DIVX, ASF, 3GP, MP4, MPEG1, MPEG2, VCD-PAL ,VCD-NTSC, SVCD-PAL, SVCD-NTSC, DVD-PAL, DVD-NTSC and other formats. Add a 3D transitions (70 transitions) and awesome effects (over 50 effect) between any combination of video clips, picture. It offers a built-in-player to view or listen to the file before saving, which allows you to set the start/end points of the portion you want to extract and convert. It changes the frame size, frame aspect ratio, video compression codec and audio compression codec.

Tổng quan

Kate's Video Toolkit là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Web Solution Mart.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Kate's Video Toolkit là 8.406, phát hành vào ngày 13/05/2021. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 7.0, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Kate's Video Toolkit đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 7,8MB.

Người sử dụng của Kate's Video Toolkit đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Kate's Video Toolkit!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Kate's Video Toolkit cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản